Холбоо барих:70549888, 70541890

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ. Улсын бүртгэлийн хэлтэс Утас: 70541890, 99541890
Илгээх is loading comments...

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН  2019 ОНЫ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

       2019-01-28                                                                                                               Чойр хот.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хүрэх үр дүн

Хариуцах эзэн

 

1.    Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд

 

1.1. УБЕГ-с шинэчлэн баталсан ёс зүйн дүрмийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж, албан хаагч нарт танилцуулах. Ёс зүйн зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэж, хамт олонд мэдээлэх.

 

Тухай бүр

 

 

 

Авлигын зөрчилгүй байна.

Хяналтын улсын байцаагч, Тасгийн дарга нар

 

1.2.  Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж чанар хүртээмжийг нь сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх.

 

Жилдээ

 

Бүх албан хаагч нар

 

 

Мэдээллээр бүрэн хангасан байна.

 

 

Хэлтсийн дарга

 

1.3. Байгууллагын удирдлага нийт албан хаагчдын хурал, зөвөлгөөн дээр авлигын эсрэг яриа таниулга хийж байх.

Жилдээ

 

1.4. Шинээр гарсан хууль бусад шийдвэрийн төслүүдийг байгууллагын цахим хуудаст байршуулж, иргэдийн саналыг авах боломжийг бүрдүүлэх.

Тухай бүр

Тухай бүр мэдээлсэн байна.

Тасгийн дарга нар

 

1.5. Бүртгэл хөтлөх журам, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг байгууллагын цахим хуудаст байршуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах.

Жилдээ

Хэлтсийн сайтад байршуулсан байна.

Тасгийн дарга нар

 

1.6. Хэлтсийн албан хаагчдын ёс зүйн байдлын талаарх санал хүсэлтийг хүлээн авах утас болон санал хүсэлтийн хайрцаг байршуулах, түүний хэрэгжилтийг тайлагнах.

Хагас, бүтэн жил

 

Санал хүсэлтийг тухай бүр хүлээн авч, шийдвэрлэсэн байна.

Хэлтсийн дарга, Хяналтын улсын байцаагч

 

1.7. Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шийдвэрлэсэн талаар байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хугацаанд мэдээлсэн байх.

Тухай бүр

Хэлтсийн дарга, Хяналтын улсын байцаагч

 

1.8. Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийг биелүүлэх  арга хэмжээ зохион байгуулах.

Жилдээ

 

Санал санаачлагад хамт олноороо нэгдсэн байна.

Хяналтын улсын байцаагч

 

1.9. Авлигын эсрэг төрийн болон ТББ, хувийн хэвшлийн байгууллагаас гаргасан санал санаачилгад нэгдэх.

Жилдээ

Бүх албан хаагч

 

1.10. Байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд  авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлт, үлгэр жишээ байдлаа илэрхийлж нэгээс доошгүй ажил шинээр санаачилж зохион байгуулах.

Жилдээ

Авлигын эсрэг шинэлэг ажил зохион байгуулсан байна.

 

Хэлтсийн дарга

 

2.Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд

 

 

2.1. Үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх боломжийг судлах, нэвтрүүлэх.

 

Жилдээ

Иргэдэд чирэгдэлгүй түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх.

Бүх албан хаагч

 

2.2. Улсын бүртгэлийн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээний талаарх мэдээллийн жагсаалтыг өөрийн цахим хуудсанд байршуулах.

 

Жилдээ

Мэдээлэл бүрэн байршуулсан байна.

Тасгийн дарга нар

 

2.3. Бүртгэлийн хууль, дүрэм журмыг олон нийтэд сурталчилах, иргэдийн эрх зүйн албан бус сургалтыг зохион байгуулах.

Хагас, бүтэн жилээр

Олон нийтэд мэдээлэл хүргэсэн байна.

Хяналтын улсын байцаагч

 

 2.4. Хариуцсан ажил үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудас, самбарт нээлттэй болгох.

Жилдээ

Албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарийг мэдээлсэн байна.

Хэлтсийн дарга

 

2.5. Хэлтсийн албан хаагчдын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар хүртээмжтэй байдалд хяналт тавих, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх хэрэглэгчийн үнэлгээг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх.

4-р улиралд

Хэрэглэгчийн үнэлгээг төрийн бус байгууллагаар гаргуулна.

Хэлтсийн дарга

 

2.6. Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг байгууллагын цахим хуудсаар мэдээлсэн байх.

Жилдээ

Мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах.

Хяналтын улсын байцаагч, Тасгийн дарга нар

 

2.7. Иргэний, Эд хөрөнгийн, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа  хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах.

Жилдээ

Мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах

Тасгийн дарга нар

 

2.8. УБЕГ-ын хуулиар тогтоосон эрхлэх асуудлын талаар болон байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах.

Жилдээ

Мэдээллийг тогтмол хүргэж хэвшсэн байна.

Хяналтын улсын байцаагч, Тасгийн дарга нар

 

         

                ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

                                                             ХЯНАЛТЫН УЛСЫН

            БАЙЦААГЧ                                     З.БАЯНДУГАР

 

 

Манай сайтыг алдаагүй зөв үзье гэвэл Mozilla Firefox тохиромжтой.Татаж авах бол зурган дээр дарна уу.

110514
ӨнөөдөрӨнөөдөр176
ӨчигдөрӨчигдөр328
Энэ 7 хоногтЭнэ 7 хоногт723
Энэ сардЭнэ сард1980
БүгдБүгд110514
ЭНЭХҮҮ ЦАХИМ ХУУДАС НЬ
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС БОЛНО ТА ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ
ГОВьСҮМБЭР АЙМГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСИЙН ЛАВЛАХ УТАС:70541890, 99909888

Background Image

Header Color

:

Content Color

: